Allahın 99 ismi

Bismillahirrahmanirrahim

  بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

 
 


"En güzel isimler Allah'ındır. O halde, O'na bu güzel isimlerle dua edin... (A'râf, 7/180; bk. Tâ-hâ, 20/8; Haşr, 59/24)

"Allah'ın 99 ismi vardır. Bu isimleri ezberleyen kimse cennete girer." (Buhârî, Deavat, 68. VII, 169)

 
  Allahın 99 İsmi (ESMA-ÜL HÜSNA)  
  1. ALLAH c.c. Tüm isim ve sıfatları kendinde toplayan.  
  2. Er-Rahmân Rahmetiyle muamele eden, esirgeyen.  
  3. Er-Rahim Merhamet eden, bağışlayan.  
  4. El-Melik Mülkün gerçek sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.  
  5. El-Kuddûs Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.  
  6. Es-Selâm Kullarını selâmete çıkaran.  
  7. El-Mü’min Gönüllerde iman ışığı uyandıran.  
  8. El-Müheymin Gözeten ve koruyan.  
  9. El-Aziz Mağlup edilmesi asla mümkün olmayan.  
  10.  El-Cebbâr İstediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.  
  11.  El-Mütekebbir Her şeyde büyüklüğünü gösteren.  
  12.  El-Hâlık Her şeyi yoktan var eden.  
  13.  El-Bârî Her şeyi uygun bir tarzda ve birbirine uygun yaratan.  
  14.  El-Musavvir Her şeye bir şekil ve hususiyet verip tasvir eden.  
  15.  El-Gaffâr Kullarının günahlarını örten, günahlarını bağışlayan.  
  16.  El-Kahhâr Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan.  
  17.  El-Vehhâb Çok fazla ihsan eden.  
  18.  Er-Rezzâk Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.  
  19.  El-Fettâh Her türlü zorlukları kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.  
  20.  El-Alîm Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.  
  21.  El-Kâbıd Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.  
  22.  El-Bâsıt Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.  
  23.  El-Hâfıd Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan.  
  24.  Er-Râfî Yukarı kaldıran, yükselten.  
  25.  El-Muiz İzzet verip ağırlayan.  
  26.  El-Muzil Zillete düşüren, hor ve hakir eden.  
  27.  Es-Semî Her şeyi işiten.  
  28.  El-Basîr Her şeyi gören.  
  29.  El-Hakem Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten.  
  30.  El-Adl Son derece adaletli olan.  
  31.  El-Latîf İşlerin bütün inceliklerini bilen.  
  32.  El-Habîr Her şeyin iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.  
  33.  El-Halîm Yumuşak davranan, hilmi çok olan.  
  34.  El-Azîm Pek azametli ve büyük olan.  
  35.  El-Gafûr Çok bağışlayan, magfireti çok olan.  
  36.  Eş-Şekûr Kendi rızası için yapılan iyi işleri, ziyadesiyle mükafatlandıran.  
  37.  El-Aliyy Çok yüce. Pek yüksek olan.  
  38.  El-Kebîr Büyüklüğünde hudut olmayan.  
  39.  El-Hafîz Yapılan işleri bütün tafsilatıyla, ayrıntılarıyla tutan.  
  40.  El-Mukît Yaratılmış her şeyin azığını veren.  
  41.  El-Hasîb Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının hesabını soran.  
  42.  El-Celîl Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.  
  43.  El-Kerîm Çok ikram edici. Keremi ve mağfireti bol olan.  
  44.  Er-Rakîb Bütün varlıklar üzerine gözcü olan.  
  45.  El-Mücîb Dua edenlerin dualarını kabul eden, isteklerini veren.  
  46.  El-Vâsî Lütfu bol olan.  
  47.  El-Hakîm Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan.  
  48.  El-Vedûd İyi kullarını seven, sevilmeye ve dostluğa hakkıyla layık olan.  
  49.  El-Mecîd Şanı çok büyük ve çok yüksek olan.  
  50.  El-Bâis Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran.  
  51.  Eş-Şehîd Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.  
  52.  El-Hakk Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.  
  53.  El-Vekîl İşlerini kendisine bırakanların işini düzelten ve her şeyin iyisini temin eden.  
  54.  El-Kaviyy Pek kuvvetli. Pek güçlü olan.  
  55.  El-Metîn Çok sağlam olan.  
  56.  El-Veliyy İyi kullarına, gerçek mü’minlere dost olan.  
  57.  El-Hamîd Her türlü hamd ve övgüye layık olan.  
  58.  El-Muhsî İstisnasız her şeyin tek tek sayısını bilen.  
  59.  El-Mübdi Bütün mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan.  
  60.  El-Muid Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.  
  61.  El-Muhyî İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.  
  62.  El-Mümît Ölümü yaratan, öldüren.  
  63.  El-Hayy Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.  
  64.  El-Kayyûm Gökleri, yeri ve her şeyi tutan.  
  65.  El-Vâcid İstediğini, istediği vakit bulan.  
  66.  El-Mâcid Kadri büyük, keremi bol olan.  
  67.  El-Vâhid Tek olan.  
  68.  Es-Samed Sığınacak tek dayanak olan.  
  69.  El-Kâdir Her şeye gücü yeten, her istediğini yapmaya kâdir olan.  
  70.  El-Muktedir Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.  
  71.  El-Mukaddim İstediğini ileri geçirip, öne alan.  
  72.  El-Muahhir İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.  
  73.  El-Evvel Başlangıcı olmayan, ilk olan.  
  74.  El-Âhir Bitişi olmayan, son olan.  
  75.  Ez-Zâhir Açıkca bilinen, âşikâr olan.  
  76.  El-Bâtın Gizli olan.  
  77.  El-Vâlî Her şeyi tek başına idare eden.  
  78.  El-Müteâlî Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hâl ve tavırdan münezzeh olan.  
  79.  El-Berr Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.  
  80.  Et-Tevvâb Tövbeleri kabul eden.  
  81.  El-Müntakim Suçluları adaletiyle cezalandırıp intikam alan.  
  82.  El-Afüvv Affı ve rahmeti çok olan, bağışlayan.  
  83.  Er-Raûf Pek acıyan, lütuf ve merhametle pek esirgeyen.  
  84.  Mâlikü’l-Mülk Mülkün ebedi sahibi olan.  
  85.  Zü’l- Celal-i ve’l-İkram Her türlü büyüklüğün, her türlü keremin sahibi olan.  
  86.  El-Muksıt Bütün işleri birbirine uygun ve denk yapan.  
  87.  El-Câmî İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.  
  88.  El-Ganîyy Çok zengin olan.  
  89.  El-Muğnî İstediğini zengin eden.  
  90.  El-Mânî Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.  
  91.  Ed-Dâr Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.  
  92.  En-Nâfi Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan.  
  93.  En-Nûr Alemleri nurlandıran.  
  94.  El-Hâdî Hidayete ve doğru yola erdiren.  
  95.  El-Bedî Örneksiz, misilsiz, hayret verici nice âlemler icad eden.  
  96.  El-Bâki Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.  
  97.  El-Vâris Servetlerin gerçek sahibi olan.  
  98.  Er-Reşid Bütün işleri ezeli takdirine uygun bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştıran.  
  99.  Es-Sabûr Çok sabırlı olan.